Poplatky

 

Výška a úhrada mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení

 

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením v predškolskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je orgán štátnej správy v školstve alebo obec, určená podľa osobitného predpisu, bola stanovená riaditeľkou MŠ a to na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Bošanoch. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Výška príspevku bola určená takto:

 

- za 2 - 5 ročné dieťa            6,- €

 

     Okrem uvedeného príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje.

     Rodič je povinný uhradiť poplatky do konca predchádzajúceho mesiaca poštovou poukážkou, ktorú dostane od riaditeľky školskej jedálne.

     V prípade, že rodič uvedené poplatky neuhradí v stanovenom termíne, riaditeľka MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

   

Príspevok sa za dieťa neuhrádza ak sú splnené tieto podmienky:

a/    dieťa má jeden rok pred plnením školskej dochádzky a dovŕšilo 5 rokov k 31.8. 2008

b/   dieťa má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu pobytu v zdravotníckom zariadení, pričom rodič predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára,

c/   dieťa nenavštívilo zo zdravotných dôvodov MŠ 30 po sebe nasledujúcich dní, pričom rodič predloží potvrdenie ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia choroby,

d/   dieťa nenavštívilo MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka predškolského zariadenia zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku,

e/   iná osoba uhrádza úplne náklady spojené s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach alebo časť týchto nákladov zodpovedajúcich výške príspevku,

f/    rodič predloží riaditeľke predškolského zariadenia doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Rodičia, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov po predložení dokladu o poskytovaní pomoci poplatok neuhrádzajú..

g/   dieťa má nariadenú ústavnú výchovu.

   

     Ak sú splnené ustanovené podmienky, už zaplatený príspevok sa vráti alebo započíta na úhradu na ďalší mesiac, na základe písomného rozhodnutia riaditeľky MŠ.