PREVÁDZKA   MATERSKEJ  ŠKOLY

 

   Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 5,30 do 15,30 hod..

 

Prevádzka tried:

 

- Trieda 1E            07,00 – 15,30

- Trieda 4A            05,30 – 15,30  

- Trieda 4B            07,00 – 15,30  

- Trieda 2C            07,00 – 15,30

- Trieda 3C            07,00 – 15,30

- Trieda 3D            07,00 – 15,30  

 

     V čase od 05,30 hod. do 07,00 hod. sa všetky deti schádzajú v triede A. Od 07,00 hod. sa otvárajú všetky pavilóny a začína sa prevádzka v ďalších triedach. Jednotlivé pavilóny sa uzatvárajú o 08,00hod.

     Rozchádzanie detí sa uskutočňuje do 15,30 hod. v jednotlivých pavilónoch a je prispôsobené pracovnej dobe učiteliek.

 

     Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená Obcou Bošany. Počas letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na štyri týždne. Podľa záujmu a potreby rodičov je počas letných prázdnin v prevádzke jedna alebo dve triedy, podľa záväzného prihlásenia rodičov. V tomto období podľa plánu vykonávajú nepedagogickí zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu čerpajú dovolenky. Prerušenie prevádzky počas prázdnin oznámi riaditeľka MŠ spravidla jeden mesiac vopred,  po zistení záujmu rodičov o prevádzku MŠ počas prázdnin.