PODMIENKY PRIJATIA A DOCHÁDZKY DIEŤAŤA

DO  MATERSKEJ ŠKOLY

 

 1.

Zápis a prijatie detí do MŠ 

 

     Deti sa do materskej školy prijímajú k začiatku školského roka v mesiaci marec (ZÁPIS) alebo v priebehu školského roka, pokiaľ je voľná kapacita predškolského zariadenia. Pri prijímaní detí k začiatku školského roka zverejní riaditeľka MŠ do 15. februára príslušného kalendárneho roka na nástenke, v každom pavilóne na verejnom priestranstve a miestnym rozhlasom miesto a čas podania prihlášky a kritériá prijímania detí do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku. Prihlášku rodič obdrží u riaditeľky MŠ. Po jej vyplnení k nej prikladá potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s vyjadrením o očkovaní dieťaťa. Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky predloží rodič riaditeľke MŠ z pravidla do 30. apríla príslušného roku. Pokiaľ rodič do tohto termínu rozhodnutie od riaditeľa ZŠ  neobdržal, upozorní riaditeľku MŠ na možnosť odkladu povinnej školskej dochádzky za účelom rezervovania miesta v materskej škole. Rodič zdravotne postihnutého dieťaťa predloží spolu s prihláškou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadrenie pediatra o možnosti integrácie dieťaťa. K tejto problematike predloží aj vyjadrenie špeciálneho pedagóga  a psychológa, ktorý vo svojom posudku spracuje aj návrh na zníženie počtu detí v triede, vzhľadom na charakter postihnutia dieťaťa.

Pred vstupom dieťaťa do materskej školy má mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a ovládať základy stolovania. To znamená, že dieťa má vedieť oznámiť , že potrebuje použiť WC a snaží sa samostatne jesť lyžicou a piť. Dieťa by malo zvládnuť niekoľkohodinové odlúčenie od rodičov.  Materská škola nemá podmienky na prijatie dieťaťa ,ktoré má plienky.

      Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov. 

     Písomné rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka dostane rodič najneskôr do 30. apríla príslušného roka. V prípade prijímania v priebehu školského roka do 30 dní odo dňa podania prihlášky. Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dohode rodiča s riaditeľkou materskej školy. O forme pobytu rozhodne s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa. V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka po prerokovaní s rodičmi alebo na základe ich písomnej žiadosti rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas, alebo o ukončení tejto dochádzky.  

 

 

 

2.

 

Adaptačný pobyt dieťaťa

 

     Prijatiu zdravého alebo postihnutého dieťaťa môže predchádzať adaptačný, rep. diagnostický pobyt dieťaťa v MŠ. Dĺžku adaptačného pobytu dohodne rodič s triednymi učiteľkami, dĺžku diagnostického pobytu dohodne s rodičom riaditeľka MŠ, v oboch pobytoch s prihliadnutím na individuálne osobitosti dieťaťa.

     V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa a v záujme jeho zdravého vývinu môže riaditeľka MŠ po prerokovaní s rodičmi a triednymi učiteľkami na základe písomnej žiadosti rodiča rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia na dohodnutý čas (odhláška), alebo o ukončení tejto dochádzky.

3.

Dochádzka detí do MŠ 

        

     Rodič privádza dieťa do materskej školy do 8,00 hodiny a prevezme ho do 15.30 hod.. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania dohodne zákonný zástupca dieťaťa s riaditeľkou alebo učiteľkou MŠ.

     V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca dieťaťa čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušili priebeh činností ostatných detí (napríklad neobmedzil pobyt detí vonku a pod.).

     Prijatie dieťaťa do materskej školy môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do MŠ.

     Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca dieťaťa vopred, najneskôr do 8,00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá. Najneskôr do 14 pracovných dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa oznámi rodič dôvod a predpokladaný čas jeho neprítomnosti. Ak je neprítomnosť dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti písomne, pričom po opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

     Ak zákonný zástupca dieťaťa do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľke dôvod neprítomnosti dieťaťa, alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok školy, riaditeľka po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

   Rodičia sú zodpovední za to, že odovzdajú dieťa do MŠ zdravé.

Do MŠ neprijímame deti: so zvýšenou teplotou, užívajúce antibiotiká, s vírusovými ochoreniami, s hnačkami, so zvracaním, so silným kašľom,.... rodičia sú povinní oznámiť výskyt infekčnej choroby v mieste bydliska dieťaťa, aby sa v priestoroch školy mohli včas urobiť potrebné opatrenia.

   Podľa § 29 ods. 7 zákona č. 596/2003 o štátnej správe a školskej samospráve v platnom znení, zmeny v osobných údajoch detí a osobných údajoch identifikujúcich zákonných zástupcov detí (zmena stavu, adresy, zamestnania, telefónne čísla, zdravotnú poisťovňu atď.) oznámi rodič riaditeľke, alebo učiteľke na triede.

Rodičovi sa odporúča sledovať oznamy v šatni, zaujímať sa o obsah dňa v MŠ, spolupracovať s učiteľkami v záujme spoločného pôsobenia na dieťa, zúčastňovať sa rodičovských združení.

     Počas pobytu dieťaťa v MŠ za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú príslušní pedagogickí zamestnanci od jeho prevzatia od rodiča, inej učiteľky, až do jeho odovzdania inej učiteľke alebo rodičovi.

    Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy, môže zákonný zástupca písomne splnomocniť aj svoje iné maloleté dieťa, nie však mladšie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí dieťa  zaň  zodpovedá. Stane

sa tak na základe písomného splnomocnenia.